Kto ma prawo wglądu w dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych, zawierającym m.in. dane identyfikujące pacjenta, opis stanu zdrowia chorego i dane dotyczące miejsca udzielania świadczeń, dlatego informacje, które są w niej zawarte, podlegają restrykcyjnej ochronie prawnej.

Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej przechowywanej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych szczegółowo określa artykuł 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wśród osób i podmiotów uprawnionych do wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medyczne są m.in.:

  • Pacjent – oczywistym faktem jest to, że wgląd do swojej dokumentacji medycznej posiada sam pacjent. W przypadku pacjentów nieletnich lub ubezwłasnowolnionych, dostęp do dokumentacji posiada także opiekun prawny, np. rodzic, opiekun lub przedstawiciel ustawowy.
  • Osoba upoważniona przez pacjenta – pacjent może udzielić upoważnienia dowolnej osobie, nie tylko spokrewnionej lub spowinowaconej z pacjentem. Upoważnienie lub udzielenie zgody na dostęp do dokumentacji medycznej powinno mieć formę pisemną.
  • Inne podmioty – dostęp do dokumentacji medycznej mają także np. Narodowy Fundusz Zdrowia, komisje lekarskie, lekarze sądowi, organy samorządów zawodów medycznych, konsultanci krajowi i wojewódzcy, prokuratura. Należy podkreślić, że ww. podmioty mają wgląd do dokumentacji medycznej wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do przeprowadzania przez nie określonych czynności i zadań.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. W myśl ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprzeciw pacjenta może być przełamany w dwóch sytuacjach, tzn.:

1)  w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;

2)  dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Czy pacjent może wycofać upoważnienie dla danej osoby?

Pacjent w każdej chwili ma prawo do cofnięcia upoważnienia wskazanej przez siebie osobie. Fakt ten powinien być zgłoszony świadczeniodawcy i odnotowany w dokumentacji. Wycofanie zgody może odbyć się bez konieczności informowania o tym osoby dotychczas upoważnionej.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

  • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie pacjentowi lub osobom przez niego upoważnionym
  • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie na podstawie pisemnego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej
  • Dokumentacja medyczna przygotowywana jest w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku

Uwaga: oryginały dokumentacji medycznej nie są wydawane.