Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „SALUBER” z siedzibą pod adresem 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1, reprezentowana przez jej właściciela – Grzegorz Ptak.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Przemysław Szulc, kontakt: przemoszulc@gmail.com.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres minimum 20 lat.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania a także prawo do przenoszenia danych.
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  9. podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji umowy.